Vårt arbete för en bättre miljö

Vårt arbete för en bättre miljö

Skanovas rikstäckande fiber- och kopparnät skapar förutsättningarna för miljönytta idag och i framtiden. Genom vårt systematiska miljöarbete enligt ISO14001 minskar vi vår miljöpåverkan. Mer information om vårt certifikat och våra åtaganden framgår i vår kvalitets- och miljödeklaration. 

Vårt nät medför stor nytta för miljön

Vårt fiber- och kopparnät som bär teleoperatörernas tjänster kan effektivisera såväl energianvändning, produktion och ersätta resor och produkter. Framtida tjänster kan också skapa helt nya möjligheter och här är Skanovas fiberutrullning en viktig förutsättning.

Att bygga och förvalta vårt fiber- och kopparnät påverkar miljön

Skanovas miljöpåverkan handlar främst om växthusgasutsläpp som uppstår när vi bygger, driftar och underhåller vårt fiber- och kopparnät samt miljöfarliga ämnen i nätmaterial och kemiska produkter.

När vi bygger nätet kan det innebära en påverkan på omliggande natur vilket vi undviker så långt det är möjligt.

Vi tar hänsyn till känslig natur och kultur 

När vi bygger nätet kan det innebära påverkan på omgivningens natur- och kulturvärden vilket vi undviker så långt möjligt.

Vi, och i förlängningen våra entreprenörer, ska följa de lagar och regler som berör anläggningsprocessen. Alternativa platser, metoder och tidpunkt för utförande är exempel på åtgärder för att minska påverkan i naturen.


Så här minskar våra entreprenörer sin miljöbelastning

Eftersom våra entreprenörer bygger och driftar vårt fiber- och kopparnät så är en tydlig kravställning och uppföljning av deras miljöpåverkan en viktig del i Skanovas miljöarbete. Vi har sedan flera år förbjudit all användning av kemiska produkter för bekämpning av sly och ogräs vid arbete i vårt nät.

Våra entreprenörer arbetar kontinuerligt med:

 • förbättringar av klimatpåverkan från transporter och maskiner
 • ansvarsfull hantering av nätavfall
 

Så här minskar vi vår miljöbelastning

 • våra satsningar på fiberutbyggnad och teknikskiften leder på kort sikt till ökade utsläpp men på några års sikt förväntas utsläppen minska då årliga underhållsbehov minskar
   
 • vi förbättrar och effektiviserar våra arbetssätt med till exempel bättre felanalyser för att minska våra entreprenörers resor
   
 • under 2015 genomfördes en studie av olika fiberanläggningsmetoders miljöpåverkan hos oss – den pekar på att man bör undvika asfalt och välja smalspåriga metoder
 

Så här minskar vi miljöfarliga ämnen

 • Vi minskar kontinuerligt behovet av stolpar, behöver vi byta en stolpe använder vi främst nya kreosotimpregnerade stolpar men vi utreder även möjligheten att återanvända nedtagna stolpar av god kvalitet
  - Spridning av kreosot från stolpar till omtilliggande mark är begränsad.
   
 • Genom skifte i teknik ersätter vi stolplinjer med nya tekniklösningar
   
 • I känsliga miljöer placerar vi alternativa stolpar
   
 • Vi lägger inga nya blymantlade kablar och tar bort de befintliga där det är rimligt och möjligt
  - Att flytta markförlagda kablar medför stor risk för störningar då de ofta är placerade tätt ihop med kablar i drift. Spridning av bly från blymantlade kablar till marken omkring är mycket begränsad och att ta bort dem innebär miljöpåverkan i sig.
   
 • Vi tar bort vattenförlagda kablar i riktade satsningar
  - Hittills har vi rensat kustlinjen från Strömstad till Stockholm från kablar som tagits ur drift.
   
 • Vi gör en kemikaliebedömning på de kemiska produkter som vi kräver ska användas vid arbete i vårt nät
  - Innehåller en produkt tveksamma kemikalier tar vi alltid en dialog med våra leverantörer.