Skanova bygger säkra fastighetsnät

Skanova bygger säkra fastighetsnät

De fastighetsnät som Skanova bygger och kompletterar följer branschstandard. Du som teleoperatör får en driftsäker förbindelse fram till brukarstället i fastigheten.

När vi bygger eller kompletterar fastighetsnät gör vi det enligt branschstandard AMA EL. Teleoperatör och fastighetsägare får ett driftsäkert och välbyggt nät som följer dagens kvalitetsnormer så fastighetsägare och boende kan använda lokaler och korridorer i fastigheten utan risk för personskada eller skada på egendom.
 

Kabelstege med elledningar till vänster och teleledningar till höger.

Fackmannamässigt byggt fastighetsnät


För att skydda kablar använder vi kabelstegar, kabelrännor och rör. 

I ett fastighetsnät förlägger våra tekniker alltid teleledningar och elledningar helt åtskilda från varandra.

Finns ledigt utrymme på befintlig kabelförläggning, så används den och kabeln installeras på ett kvalitetssäkrat sätt.
 

 


Kablarna skyddas av kabelränna som satts upp på väggen.

Stabila kabelrännor om kabelstegen redan är fylld


Finns inte ledigt utrymme på befintlig kabelförläggning eller om kabelförläggning saknas, kommer Skanova sätta upp ny kabelränna/rör på vägg eller under befintlig kabelstege.

Vi garanterar att anläggningen blir stabilt och säkert uppsatt helt skilt från elkablar.

 


 


Tätning med tätmassa respektive mekanisk tätning

Tätning enligt fukt- och brandskyddsregler


Det är av yttersta vikt att tätningar för brand och fukt utförs på rätt sätt - våra tekniker vet hur kabelgenomföringar i väggar ska göras och hur tätningen ska utföras.

Genomföring i väggar och tillhörande återställning av håligheter, görs utifrån gällande krav på fukt- och brandskydds regler.

Tätningen utförs enligt de önskemål fastighetsägaren har, t.ex. med tätmassa eller mekanisk tätning.