Vanliga frågor om kopparavvecklingen

Vanliga frågor om kopparavvecklingen

Utvecklingen mot framtidens nät i form av fiber och mobila nät innebär att uppkopplingen via kopparnätet minskar i snabb takt. Därför är det nödvändigt att avveckla kopparnätet där tjänsterna inte är framtidssäkra eller kundunderlaget för litet.

Vi har sammanställt vanliga frågor vi får i samband med avvecklingen av kopparnätet och hoppas det ska vara till hjälp för dig under vårt förändringsarbete.

 

Vanliga frågor från privatpersoner

Ni ska släcka ner telestationen. Vad händer nu?

När det gäller frågor om telefoni- och internettjänster så ber vi dig att kontakta din operatör eller besöka www.telekomguiden.se. För frågor om nät och stationer går det bra att kontakta Skanova Nätcenter på telefon 020-50 50 00 eller via e-post natcenter@skanova.se.

Hur lång tid tar det från det att min telefon stängs av till dess att allt nedsläckt kopparnät är borttaget?

Det kan ta upp till ett och ett halvt år från stängning till dess att hela det berörda kopparnätet har raserats. Vår entreprenör planerar detta utifrån lokala förhållanden samt årstid. Behöver du av ha ett mer exakt besked kontakta Skanova Nätcenter via telefon 020-50 50 00 eller e-post natcenter@skanova.se.

 

Vanliga frågor från markägare och kommuner

Hur går nedtagningen av kopparledningarna till?

Två månader efter planerat stängningsdatum av kunderna i kopparnätet får Skanovas entreprenör en raseringsbeställning. Beställningen innehåller detaljerad information om vilka anläggningar som ska raseras och vilka som ska behållas.

Arbetet planeras bland annat utifrån årstid och samordning med andra raseringar för att minska miljöpåverkan. Innan arbetet kan påbörjas söks tillstånd från Trafikverket, Länsstyrelsen och markägare. Containrar för återvinning placeras ut. De stolpar som är i gott skick återanvänds vid behov. Efter arbetet är klart görs en slutbesiktning av området. Det tar upp till ett år för en total rasering av kopparnätet, efter det att arbetet har beställts.

Får jag information inför nedtagningen av stolpar och kablar på min tomt?

Ja, våra entreprenörer ska alltid ta kontakt med berörda markägare inför kommande rasering.

Vart vänder jag mig om ni har skadat eller förstört något på min tomt?

Du kan vända dig till oss på Skanova Nätcenter via telefon 020-50 50 00  eller e-post natcenter@skanova.se. Vi kommer då att kontakta ansvarig entreprenör för skadereglering.

Om det ligger kvarlämnat material på min tomt trots att ni har lämnat området där jag bor, var vänder jag mig då?

Du kan vända dig till oss på Skanova Nätcenter via telefon 020-50 50 00 eller e-post natcenter@skanova.se Vi kommer att kontakta ansvarig entreprenör så att allt material tas bort.

Kan jag fälla mina träd över era ledningar nu när området är nedsläckt?

Nej, det kan fortfarande finnas driftsatta kablar i stolparna. Inför avverkning ska du alltid ta kontakt med Skanova Nätcenter på telefon 020-50 50 00 eller via vår app ”Skanova Skadeanmälan”. Tjänsten är normalt sett kostnadsfri (dock med ett par undantag så som vid egen ledning på egen tomt och större transporter). Vi behöver en framförhållning på minst 10 arbetsdagar för den här typen av uppdrag.

Tas även kabeln som sitter på mitt hus ned?

Alla luftledningar fram till byggnaden kommer att tas ned. Övriga kablar är fastighetsägarens ansvar.

Har Skanova ledningsrätt på alla delar av nätet och kommer denna att upphöra när nätet släcks ner?

Nej, vi har inte ledningsrätt (enligt Ledningsrättslagen) på alla delar av nätet. Ledningsrätt finns främst för så kallade rikskablar. Ledningsrätterna upphör inte per automatik utan det krävs en lantmäteriförrättning för detta.

Kommer kopparledningen att grävas upp?

Nej, nedgrävda kablar grävs normalt inte upp. Om särskilda skäl föreligger som exempelvis att ledningen är hindrande för något arbete som ska utföras så kan den tas bort av Skanova.

Om jag har frågor om nätet på min fastighet, vem ska jag kontakta?

Kontakta Skanova Nätcenter via telefon 020-50 50 00 eller e-post natcenter@skanova.se.

När tar ni bort telestationen som står på min mark?

Om Telia har beslutat att telestationen ska rivas kommer detta att ske en tid efter att nätet är stängt och i samband med detta görs en återställning. Notera att vissa byggnader kommer att behållas även om kopparnätet är avvecklat, eftersom de används för fibernät och/eller det mobila nätet. Telia kommer kontakta de markägare på vars fastigheter Telia har en byggnad som Telia beslutat sälja/rasera.

Kommer ni ta bort alla skåp här i området?

Vi tar bort de skåp och kopplingspålar som inte längre behövs.

Kommer skåp och andra anläggningar ovan mark att tas bort av Skanova?

Ja, alla anläggningar ovan mark som inte behövs kommer att tas bort. Detta kan ta upp till drygt ett år och fram till dess ska nätet betraktas som driftsatt. Skanova är tacksamma om eventuella skador på skåp och stolpar anmäls till Skanova under denna tid.

Får jag ta bort teleskåpen själv om kopparnätet redan är släckt?

Nej, det ska göras av Skanovas entreprenör. Vissa teleskåp kan behöva finnas kvar.

Får jag köpa er telestation?

Vissa telestationer kommer att avvecklas och bjudas ut till försäljning, borttagning alternativ rivas. Telia kommer att kontakta de markägare på vars fastigheter Telia har byggnader som Telia inte har användning av längre.

 

Vanliga frågor från operatörer

Hur hanteras indragna operatörsägda kablar på telestation?

Skanova kommer normalt inte att gräva upp några av sina kopparledningar. Om operatören är intresserad av att ta upp sin kabel kan detta beställas av Skanova. Vi tar då upp kopparledningen och frilägger den. Gäller även den del som finns inne på telestationen.

Ligger kopparledningen i en kanalisation underlättas arbetet. Samma förfarande gäller indragna operatörsägda fiberkablar. Allt arbete bekostas av operatören. Arbetet kan påbörjas tidigast 6 veckor efter att kopparnätet har släckts ner. Om operatören inte är intresserad av att ta bort sin kabel kommer den att vara kvar. En överenskommelse måste göras med operatören att man har rätt att rasera deras kabel fram till tomtgräns, om det skulle behövas, i samband med att till exempel telestationen ska rivas. Överenskommelsen görs vid ett ordinarie operatörskundsmöte innan kopparnätet släcks ner.

 

Vanliga frågor från entreprenörer

Måste jag fortfarande begära utsättning av telekabeln även när den inte är i bruk?

Ja, för säkerhets skull ska utsättning alltid begäras, eftersom det kan ligga andra kablar som fortfarande är i bruk i samma dragning. Använd www.ledningskollen.se för att få besked.

Hur vet jag vilka ledningar som inte är i bruk och vilka som fortfarande används?

Se ovan. Alla bör betraktas som varande i drift.   

Måste jag beställa ledningsanvisning om jag ska gräva där nätet är urkopplat?

Allt telenät ska i princip betraktas som driftsatt. Det kan ligga andra driftsatta kablar i samma schakt som dem som inte används längre. Du bör alltid kontakta www.ledningskollen.se.