Tillbaka till nyhetslista
28 Sep 2016

Ändring av avtalsvillkor från 1 jan 2017

Ändring av avtalsvillkor från 1 jan 2017

Avtalsvillkoren har ändrats för produkterna Fiber Villa, Fiber Lägenhet, Fiber Småföretag och Skanova Nätanslutning Koppar.

(Nyhet uppdaterad 2016-10-19, nedan produktbilagor har justerats till ny version)

Fiber Villa, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag

I produktbilagorna införs ett villkor vid omfattande återställningskrav från markägare. Villkoret gäller vid leverans av anslutningar och ger Skanova rätt att senarelägga en leverans eller säga upp ett hyresavtal i de fall kommun eller annan markägares grävtillstånd eller de föreskrifter som tillämpas kräver återställning i gatumark som omfattar om- eller nyasfaltering av en väsentligt större yta eller till väsentligt högre kostnad än vad den aktuella fiberleveransen motiverar.

För produkterna införs nytt leveranssätt med leveransperioder i eftermarknadsfas, produktbilagorna har därför uppdaterats. Prislistorna för produkterna har ändrats till att kundanpassad installation av mediakonverter kan beställas i tre varianter (upp till 5, 10 och 15 meter). I prislistorna har också pris för nedgrävning av luftburen fiberkabel på tomtmark kabel lagts till.

Produktspecifikationerna har förtydligats vad gäller gränssnitt på tillträdespunkten.

Följande avtalsdokument har uppdateras:

 • Produktbilaga Fiber Villa, version 16.0
  (ersätter tidigare angiven version 15.0)
 • Produktbilaga Fiber Lägenhet, version 6.0
  (ersätter tidigare angiven version 5.0)
 • Produktbilaga Fiber Småföretag, version 7.0
  (ersätter tidigare angiven version 6.0)
 • Prislista Fiber Villa, version 17.0
 • Prislista Fiber Lägenhet, version 6.0
 • Prislista Fiber Småföretag, version 6.0
 • Produktspecifikation Fiber Villa, version 10.0
 • Produktspecifikation Fiber Lägenhet, version 3.0
 • Produktspecifikation Fiber Småföretag, version 3.0


Skanova Nätanslutning Koppar

Produktbilagan, version 2.0, har justerats eftersom Skanova kommer hantera förfrågan, offertframtagning och fakturering av produkten i egen regi utan samarbetspartner.

Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten på skanova.se/avtal, se under fliken Avtal för respektive produkt. Avtalsdokumenten gäller från den 1 januari 2017.