Tillbaka till nyhetslista
29 Mar 2016

Ändring av avtalsvillkor från 1 april och 1 juli 2016

Ändring av avtalsvillkor från 1 april och 1 juli 2016

Avtalsvillkoren har ändrats för produkterna Adressök, Telefonnummersök Express, Förbindelsenummersök, Operatörsnodanslutning, Skanova Fiber 2009, Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag. Komplementet till Skanovas Referenserbjudande har justerats.

Adressök, Telefonnummersök och Förbindelsenummersök

Under april införs nyheter i Skanovas sökverktyg på skanova.se (inloggat). Se mer om ändringarna på skanova.se. I och med ändringarna blir alla sökningar i sökverktygen avgiftsfria från 1 april 2016. I produktbilagorna för Adressök, Telefonnummersök och Förbindelsenummersök, alla i version 2.0, har priset ändrats till 0 öre per sökning.

Operatörsnodanslutning

Produktbilagan, version 3.0, har förtydligats angående produktens syfte.

Skanova Fiber 2009

Produktspecifikation, version N, har förtydligats vad gäller skild framföring. Produktspecifikationen har också justerats redaktionellt i punkt 5 och 6.

Fiber Lägenhet och Fiber Småföretag

I prislistorna, båda version 5.0, har avbeställningsavgiften justerats att gälla per adressanslutning, istället för per lägenhet respektive lokal.

Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten på skanova.se/avtal, se under fliken Avtal för respektive produkt. Avtalsdokumenten gäller från den 1 juli 2016 förutom produktbilagorna för Adressök, Telefonnummersök och Förbindelsenummersök som gäller från den 1 april 2016.

Komplement till Skanovas Referenserbjudande

I Komplementet till Skanovas Referenserbjudande har informationen under rubriken Nätförändringar förändrats vad gäller tiden för avisering om nedläggning av stationerar där Operatör finns samlokaliserad.

Den tid för avisering om nedläggning som nu anges, 1 år istället för tidigare 5 år, är en avvägning mellan att kunna ge tillräcklig framförhållning och samtidigt kunna följa den snabba marknadsutvecklingen. Att kunna ge ett säkert besked som inte riskerar att behöva ändras är också en viktig faktor. I texten hänvisas också till Operatörens rätt enligt PTS Skyldighetsbeslut till ersättning i vissa fall. Komplement till Skanovas Referenserbjudande, version 15.0 gäller från den 1 april 2016, du hittar det uppdaterade dokumentet på skanova.se/avtal, se under fliken Övrigt.