Tillbaka till nyhetslista
26 Sep 2014

Ändring av avtalsvillkor från 1 januari 2015

Ändring av avtalsvillkor från 1 januari 2015

Uppdaterad 30 sept 2014

Från och med 1 januari ändras produkten Extern Anslutningskabel Koppar från att ha en egen servicenivå till att följa servicenivån för de förbindelser som framförs via kabeln. I avtalen för Fiber Villa, Skanova Samlokalisering, Skanova Inplacering, Skanova Kopparaccess samt i Komplement till Skanovas Referenserbjudande är mindre justeringar gjorda.

Skanova Extern Anslutningskabel Koppar och Skanova Service

Produkten har efter samråd ändrats till att service utförs i den omfattning som gäller för den produkt som framförs i kabeln, i stället för att kabeln har en separat servicenivå. Skanova Service ändras därför till att inte inkludera Skanova Extern Anslutningskabel Koppar*.

Produktbilagan för Extern Anslutningskabel Koppar, version 2.0, har därför uppdaterats. Den uppdaterade produktbilagan, version 3.0, och prislistan, version 3.0, för produkten Skanova Service gäller från 1 januari 2015.

Fiber Villa

Prislistan har korrigerats från ”Kvartalsavgift (per Fiber Lägenhet)” till ”Kvartalavgift (per Fiber Villa)”. Den uppdaterade prislistan, version 13.0, gäller från 1 januari 2015.

Skanova Samlokalisering och Skanova Inplacering

I bilagan Säkerhetsföreskrifter i produkterna Skanova Samlokalisering och Skanova Inplacering har hänvisning till utbildningsdokument tagits bort. Båda de uppdaterade produktbilagorna har versions nummer 2.0. Produktbilagan för produkten Inplacering, version 2.0, har redaktionella ändringar gjorts. Prislistan, version 10.0, för produkten Samlokalisering har kompletterats med prisuppgift för Indragning av operatörsägd fiberkabel till ODF. De uppdaterade avtalsdokumenten gäller från 1 januari 2015. 

Skanova Kopparaccess

Dispens för användning av VDSL- system med bandplan 997 placerad på telestationen är inte längre aktuellt. Underbilaga 5, Särskilda regler för Kopparaccess med VDSL-tillämpning från telestation, upphör därför att gälla från och med 1 januari 2015.

I produktbilagan, version 9.0, har förteckningen över underbilagor reviderats med anledning av detta. 

Komplement till Skanovas Referenserbjudande

Dokumentet, version 10.0, har uppdaterats med offert- och leveranstider som Skanova i regel tillämpar för produkterna Skanova Antennplacering, Skanova Extern Anslutningskabel Koppar, Skanova Koppar Punkt till Punkt, Skanova Nätanslutning Koppar och Skanova Inplacering. Leveranstiderna för Skanova Fiber 2009 har förtydligats.

Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten på www.skanova.se, Produkter & Nät/ Avtal & Dokument, se under fliken Avtal för respektive produkt.


* I det första avsnittet i avtalsbrevet som sändes ut 26 sept 2014 står det felaktigt "Operatörstrunk" i stället för "Skanova Extern Anslutningskabel Koppar".
Korrekt sista mening i stycket ska vara "Skanova Service ändras därför till att inte inkludera Skanova Extern Anslutningskabel Koppar."