Tillbaka till nyhetslista
27 Apr 2012

Vi önskar dina kommentarer på viteshanteringen

Vi önskar dina kommentarer på viteshanteringen

Post- och telestyrelsen har föreskrivit att vi ska betala vite vid en leveransförsening eller vid försenad felavhjälpning trots att våra kunder inte har begärt vite. Detta innebär att vi kommer att få undersöka alla förseningar och pröva om vite ska utgå eller inte, vilket i sin tur leder till ökade kostnader för oss. Vi vill nu fråga våra kunder vad de tycker om viteshanteringen och om våra kunder vill ha vitet utbetalt utan anmodan.

Tillgängligheten i Skanovas nät är 99,97% vilket vi är stolta över. Men det är ofrånkommligt att det ibland uppstår fel. I samband med stormar och andra svåra väderförhållanden uppstår också förseningar. Skanova har generellt sett en hög leverans- och serviceprecision.

Hur det fungerar vid förseningar och vite idag

Enligt Allmänna villkor i vårt referenserbjudande utgår i vissa fall vite vid leveransförsening och vid försenad felavhjälpning. För en försening som exempelvis beror på dig som operatör, din slutkund eller på Force Majeure, utgår dock inte vite. En begäran om utbetalning av vite ska skickas skriftligen inom 90 dagar efter det att förseningen upptäckts eller borde upptäckts.
Nuvarande viteshantering är den som regelmässigt används i näringslivet. Hanteringen innebär att du själv som operatör kan avgöra om en försening är sådan som uppenbart beror på Force Majeure eller omständighet som du själv har att svara för. Du som kund kan avstå från att begära vite i situationer då du vet att vite inte kommer att utgå. Uppenbart ogrundade viteskrav kommer därför sällan till Skanova och krav på vite för situationer där vite inte ska utgå orsakar därför sällan några kostnader för Skanova.

Skyldighetsbeslut från Post- och telestyrelsen (PTS)

PTS har i sitt skyldighetsbeslut bestämt att TeliaSonera utan anmodan ska betala vite vid närmast följande faktureringstillfälle efter avvikelsen. Eftersom en sådan ordning medför ökade kostnader, överklagade TeliaSonera skyldighetsbeslutet i den delen och Förvaltningsrätten stoppade PTS beslut. Förvaltningsrätten har nu upphävt stoppet.

Att kunden gör bedömningen om vite är det normala

För att vi ska kunna betala vite utan anmodan, kommer vi att behöva göra en prövning av alla förseningar som uppkommer, det vill säga även förseningar där det inte föreligger någon rätt till vite. Den prövningen gör du som kund idag genom att avstå från att begära vite när ett viteskrav är uppenbart ogrundat. Innan en automatisk utbetalning av vite kan göras, kommer alltså Skanova att behöva pröva om en leveransförsening orsakats av dig eller din kund, om ett fel orsakats av Force Majeure, eller om annan omständighet funnits som enligt avtalet befriar Skanova från skyldigheten att betala vite. Kostnaden för detta arbete är dock inte inräknat i LRIC-kalkylen utan kommer att debiteras separat på löpande räkning till en kostnad av 384 kronor/timme.
Viteshanteringen för oreglerade produkter påverkas inte av skyldighetsbeslutet utan kommer liksom tidigare att förutsätta att du skriftligen begär vite inom 90 dagar. För oreglerade produkter riskerar du därför inga ökade kostnader.

Eftersom nuvarande ordning med vite är det normala inom näringslivet - och sannolikt det mest kostnadseffektiva sättet - vill Skanova ge alla sina kunder en möjlighet att själva välja hur de vill hantera krav på vite. Möjligheten att få vite utbetalt utan anmodan införs därför som en tilläggstjänst, där du får betala för Skanovas hantering mot en löpande timkostnad. Vill du behålla den nuvarande ordningen och slippa betala de ökade kostnader som uppstår för hantering av automatiska vitesutbetalningar, kan du avstå från att beställa tilläggstjänsten.

Vi vill ha dina synpunkter

Vill du ha tilläggstjänsten ”betalning av vite utan anmodan” kan du anmäla det i vårt formulär. Du kan också använda svarsformuläret för att skicka oss dina kommentarer om viteshantering.
Länken till svarsformuläret finns här. Formuläret kan användas till och med den 4 maj 2012.