Tillbaka till nyhetslista
28 Feb 2011

Rapport om samråd angående säljstopp av Skanova Fiber och Skanova Accesskapacitet

Rapport om samråd angående säljstopp av Skanova Fiber och Skanova Accesskapacitet

Samrådsmöte ägde rum den 8 februari 2011. Inbjudan till samrådet hade skickats till cirka 160 operatörskunder. Tre kunder anmälde sig till mötet. Från TeliaSonera deltog Skanova och TeliaSonera Network Sales.

Vid mötet lämnades bilagda information, se bifogad PDF.

Följande framkom under mötet. Det poängterades att produkterna inte skulle avvecklas, utan enbart säljstoppas. Alla ingångna hyresavtal kommer fortsatt att gälla. En operatör framförde att Skanova borde fortsatt sälja Skanova Fiber.  En annan operatör framförde att Skanova inte ägde rätt att säljstoppa Skanova Accesskapacitet eftersom det var en reglerad produkt.
Ersättningsprodukterna diskuterades, främst Skanova Fiber 2009. Framförallt fördes ett samtal om vilka förbättringar som operatörskunderna tyckte var mest prioriterade. Trots en del brister tyckte en operatör att Skanova Fiber 2009 var en bra fiberprodukt.

Vad som framkom under samrådet föranleder inte Skanova att ändra beslutet att säljstoppa produkterna och samrådet är därmed avslutat. Arbetet med att ytterligare förbättra Skanova Fiber 2009 kommer att fortsätta.